Kulüp Çalışmaları

Tarih ve tarih araştırmaları klubü:

Tarihini, kültürünü bilmeyen insanların başarılı olması mümkün değildir. İbn-i Haldun’un ifadesi ile: “Su nasıl suya benzerse, milletlerin geleceği de geçmişine benzer.” Bu esastan hareketle müslüman milletlerin şanlı tarihlerini hatırlamaları muazzam bir gelecek için önemlidir.

Kursumuz bünyesinde tarih şuurunu oluşturmak , bu konudaki donanımı arttırmak, unutulmaması gerekeni hatırlatmak amacıyla çalışan tarih ve tarih araştırmaları klubü hazırladığı tiyatrolar, bilgilendirici panolarla her sene bu amaca hizmet etmektedir. Öğrencilerin fikirleriyle ilerleyen klubümüz ilk başta bizzat klupteki öğrencilerin tarih şuuruna sahip olmasını sağlayıp onların heyecanlarıyla tarih şuurunun kursumuza yayılmasını sağlamaktadır.

Siyer-i Nebi ve irfan kulübü:

Siyer yani Peygamber Efendimiz(sav)’in 63 senelik hayatını bir kronolojiden ibaret saymayan, ancak O’nu tanıyarak ve O’na benzeyerek insan olmanın şerefine erişebileceğimizin farkında olan “Siyer-i nebi ve irfan klubü” her sene bu minvaldeki çalışmalarla En Sevgili’yi kursa daha iyi tanıtma çabasındadır. Öğrencilerimizin hazırladığı tiyatrolar, yarışmalar, bilgilendirici pano çalışmaları vb aktiviteler ile kursumuzda Resulullah(sav) i sireti en güzel şekilde hissedirilmeye çalışılmaktadır.

Sünnet-i İhya kulübü:

“Ümmetimin fesadı zamanında kim sünnetime yapışırsa, ona yüz şehid ecri vardır” hadis-i şerifinin müjdesinden hisse almak arzusuyla yola çıkan “Sünnet-i ihya klubü” gerek hadis-i şerif ezberleme yarışmaları, gerek interaktif hadis alimlerini tanıtan skeçler, hadisle ilgili bülten çalışmaları, pano çalışmaları ile kursumuza hadis ve sünnet sevgisini yaymaya çalışmaktadır.

Hüsn-i Hal ve ahlak kulübü:

“Edeb bir tac imiş nur-i Hüda’dan/Giy ol tacı emin ol her beladan” sözünün de verdiği şiarla kursumuz talebelerinin edeble süslenmesini, her halinde Allah u Teala’yı hoşnut edecek bir hüsn-i halle donanmasını arzu eden “Hüsn-i hal ve ahlak klubü” kurs içinde yaptığı interaktif çalışmalarla, panolarla, mini skeçlerle güzel ahlakı kursumuzda yaygın hale getirmeye çalışmaktadır.

Edebiyat kulübü:

“ Muhakkak ki sözün bir kısmı, sihir gibidir.” Buyurmuş Resulullah(sav) Efendimiz. Ruh İslam’ın güzellikleriyle buluştukça bülbül gibi şakıyan dillerden dökülen şiirleri, naatleri ve yazıları kursumuzda dile getiren “Edebiyat klubü” ünlü yazarları, şairleri ve eserlerini bilgilendirici panolarla, şiir geceleri ile kursumuza tanıtarak edebi zevkin gelişmesine yardım etmektedir. Aynı zamanda edebiyata meyilli öğrencileri yazı ve şiir yönünde teşvik etmekte geleceğin zarif yürekli şaire ve yazarlarının temelini atmaktadır.

Fıkh-ı İslam kulübü:

“Şeriattan bir esasa dayanmayan her hakikat atılmalıdır.” Buyuran İmam-i Gazali’nin kavlince fıkhı hayatın merkezine oturtmadan Hak yolda ilerlenmeyeceğinin farkında olan “Fıkh-ı İslam klubü” bilgilendirici panolarla, yarışma ve çeşitli aktivitelerle sağlam ve sahih bir şeriatın oturtulması için çalışmalarda bulunmaktadır.